Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden boekingen:

Boekingen
Wilt u dat schmink en glitter bij u komt? Stuurt u dan een e-mail naar info@schminkenglitter.nl. Vermeldt in uw e-mail de datum, locatie, de tijden en het aantal kinderen en om welke vorm van vermaak het gaat. Wij zullen u vervolgens een gepaste offerte toesturen. Wij hanteren echter een minimum van 1,5 uur. Wij hebben de mogelijkheid u meerdere schminkers aan te bieden dus vermeld u graag om hoeveel schminkers het gaat.

 

Offertes
Onze offertes hebben een geldigheid van 8 werkdagen tenzij anders vermeld. Ontvangen wij van u binnen deze termijn geen voor akkoord getekende offerte retour, dan gaan wij er vanuit dat u niet van onze diensten gebruik maakt en dat geeft schmink en glitter dan het recht om in te gaan op andere boekingen/opdrachten.

 

Opdrachtbevestigingen
Na ontvangst van de voor akkoord getekende offerte ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging. De opdracht is hiermee ook officieel geboekt.

 

Bedrijven
Bedrijven ontvangen per e-mail een factuur, die binnen 14 dagen na factuurdatum moet worden betaald op IBAN NL79RABO0117147958 t.n.v. J. Bardoel Grave. Andere betalingstermijnen worden van tevoren aangegeven en vervolgens vermeld op de factuur.

 

Particulieren
Particulieren dienen het verschuldigde bedrag zoals vermeldt in de offerte en de opdrachtbevestiging aan het einde van de opdracht contant uit te betalen. 

 

Tarieven
Alle afgegeven tarieven zijn exclusief 21% btw en reiskosten. Op offertes en facturen worden BTW en reiskosten apart vermeld. Op nationale feestdagen berekenen wij een toeslag van 25% op de totale kosten. Bij een spoedopdracht vervallen de standaard prijzen en maken wij een passende offerte voor u.

 

Tijden
Als de opdrachtgever later aanwezig is dan de afgesproken aanvangstijd zal de afgesproken eindtijd worden aangehouden.

Als we langer dan 4 uur schminken hebben de schminksters recht op een pauze.

 

Reiskosten
De reiskosten worden berekend vanaf de vestigingslocatie van Schmink en glitter tot aan de opgegeven locatie en terug tenzij anders vermeld.

Reiskosten bedragen € 0,25 per gereden kilometer.
Wij berekenen de reiskosten aan de hand van de routeplanner op www.anwb.nl.

Indien een opdracht 1 uur (of langer) rijden is berekenen wij € 25,00 per uur aan reiskosten

 

Parkeerkosten

Wanneer ter plaatse blijkt dat wij parkeerkosten moeten betalen zullen wij deze kosten achteraf alsnog op de factuur doorberekenen, ook als deze op de offerte nog niet vermeld stonden

 

Benodigdheden

Als wij bij u komen schminken kunnen wij zelf zorgdragen voor stoelen en een stand, indien de opdrachtgever een tafel verzorgt en een stoel verzorgt dienen deze hoog genoeg te zijn om staand te kunnen schminken en de stoel dient voorzien te zijn van een rugleuning, Tevens moet er de mogelijkheid zijn om het vuile schminkwater weg te kunnen gooien en de mogelijkheid om ons schminkwater in schoon water te verversen. In geval van airbrush zal er stroom aanwezig moeten zijn.

 

Annulering

Annuleert u binnen 24 uur voor de start van de opdracht brengen wij 100% in rekening. Annuleert u tussen 24-48 uur voor de tijd van de opdracht, dan brengen wij 50% van het verschuldigde bedrag in rekening.

Binnen een week voor de datum van de opdracht, dan brengen wij 25% van het beschuldigde bedrag in rekening. 

In geval van ziekte, ongeval of overlijden van de opdrachtnemer, familielid of dierbare hebben wij het recht om de opdracht te annuleren. Wij zullen u hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail van op de hoogte brengen. Wij zullen er in overleg met u alles aan doen om op zoek te gaan naar een vervangende schminker zodat uw dag toch succesvol kan verlopen.

Wanneer er door te slecht weer word besloten om de werkzaamheden niet te laten doorgaan of te staken, kan er een alternatieve overdekte plek worden gezocht, zodat de werkzaamheden toch door kunnen gaan.

Word dit niet gerealiseerd, dan blijft de opdrachtgever het te overeengekomen bedrag schuldig.

 

Aansprakelijkheid


Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan materialen of personen, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Schmink en glitter. Tevens zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade aan goederen van derde. Wij geven geen toestemming aan derde om met onze materialen te werken tenzij zij bekwaam zijn gevonden door Schmink en Glitter.

De schmink, de glitters en de andere materialen die wij gebruiken zijn hypoallergeen, huidvriendelijk en onschadelijk. Bij een lichte of gevoelige huid kan het wel eens voorkomen dat de huid reageert op de schmink. Verwijder de schmink dan meteen met lauw water en wat babyzeep om verdere irritatie te voorkomen.
De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met een desinfecterende zeep.

 

Foto’s


Tijdens de schminkopdrachten zullen wij foto’s maken van de geschminkte personen en eventueel van de schminklocatie. Deze foto’s kunnen wij op onze website en/of sociale media gebruiken om een sfeerimpressie van onze opdrachten weer te geven. Komt u uw foto of die van uw kind tegen op onze website en heeft u hier bezwaren tegen. Wilt u het ons dan laten weten, dan kunnen wij de foto verwijderen van onze website.

De foto’s zijn op deze site auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de maker voor andere dan privé doeleinden worden gebruikt. Gebruik op andere websites is toegestaan indien bron vermeld wordt.

 

 

 

Algemene Voorwaarden SchminkWebshop

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Schmink en Glitter zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen en worden op verzoek toegezonden. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Schmink en Glitter worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Schmink en Glitter ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Schmink en Glitter zijn vrijblijvend en Schmink en Glitter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Schmink en Glitter. Schmink en Glitter is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Schmink en Glitter dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de door Schmink en Glitter gestelde termijn.

3.3  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Schmink en Glitter. 

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Schmink en Glitter gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Schmink en Glitter. 
 
Artikel 4. Levering 

4.1 De door Schmink en Glitter opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

5.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Schmink en Glitter geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

5.2  Schmink en Glitter garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid 

6.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Schmink en Glitter daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Schmink en Glitter de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

6.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vijf (5) werkdagen na aflevering aan Schmink en Glitter te retourneren Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Boeken mogen niet geruild worden. Ook wanneer uw bestelling meer dan 5x hetzelfde sjabloon bevat kunnen deze niet retour. Deze sjablonen zijn op maat voor u gemaakt en kunnen wij niet retour nemen. 
 
Artikel 7. Bestellingen/communicatie 

7.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Schmink en Glitter, dan wel tussen Schmink en Glitter en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Schmink en Glitter, is Schmink en Glitter niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Schmink en Glitter. 

Artikel 8. Overmacht 

8.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Schmink en Glitter in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Schmink en Glitter gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

8.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Schmink en Glitter kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 9. Diversen 

9.1  Indien u aan Schmink en Glitter schriftelijk opgave doet van een adres, is Schmink en Glitter gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Schmink en Glitter schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

9.2  Wanneer door Schmink en Glitter gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Schmink en Glitter deze Voorwaarden soepel toepast. 

9.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Schmink en Glitter in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Schmink en Glitter vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

9.4 Schmink en Glitter is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Schmink en Glitter. 

 

Algemene Voorwaarden cursussen en workshops

De kosten voor de workshop/cursus dienen bij opgave voldaan te worden. Schminkenglitter behoudt het recht om andere cursisten toe te laten wanneer de betaling niet voldaan is. Bij onvoldoende deelname wordt het recht behouden de workshop/cursus te verplaatsen naar een andere datum. De cursus wordt gegeven op locatie. Bij meerdere deelnemers, kan het zijn, dat de workshop/cursus wordt gegeven in een alternatieve locatie. Wanneer je door ziekte of een andere reden niet deel kunt nemen aan een les, kun je deze op een later tijdstip inhalen tijdens een volgende workshop / cursus ronde. Niet genoten lessen worden niet terug betaald.

 

Wanneer je de cursus wil annuleren gelden de volgende regels:
– tot 3 weken voor aanvang van de cursus kan de cursus kosteloos geannuleerd worden
– tot 2 weken voor de cursus worden 50% van de cursusgelden in rekening gebracht
– Vanaf 1 week voor startdatum word  100% van de cursusgelden in rekening gebracht

 

Daar wij op locatie cursus geven verwachten wij dat u uw spullen zelf goed beschermt. Schmink en glitter neemt geen verantwoordelijkheid voor schade aan uw spullen. Graag uw tafel afdekken met watervast kleed en opletten met uw kleding is geadviseerd.